الف) سوابق تحصیلی

دیپلم :علوم تجربی -دبیرستان باهنر تهران 1373

   کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی :دانشگاه امام صادق (ع)با معدل هفده و دوازده صدم9/4/ 1381

ب)سوابق آموزشی :

1-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای پیشوا ی ورامین ،دماوند و تاکستان دروس حقوق دریایی ،حقوق بیمه،آیین دادرسی مدنی،حقوق بانکی ،ادله اثبات دعوی،حقوق مدنی از 1384تاکنون

2-تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران -دروس حقوق بیمه -آیین دادرسی مدنی و..1386

3-برگزاری کارگاه آموزشی دفع مواد زاید و پسماندها -تهران 1383

4-برگزاری کارگاه آموزشی حقوق محیط زیست -کلارآباد -1384

5-ارایه سخنرا نی در همایش چشم انداز نفت در افق1404 -1385

6-ارایه سخنرانی در دانشگاه آزاد  واحد پیشوای ورامین( به دعوت دانشکده حقوق ) در خصوص مبانی حقوقی تشکلهای زیست محیطی 1385

 

ج)سوابق اجرایی :

1- مدیر موسسه مطالعاتی داداندیشان پاسارگاد از 1384

2-عضو هیات مدیره و مسوول کمیته حقوقی موسسه حامیان طبیعت پاک از 1381

3-عضو هیات مرکزی کمیته حقوقی شبکه سراسری تشکلهای زیست محیطی و توسعه پایدار 1383تا کنون 

4-کارشناس حقوقی شرکت راد سامانه 1382تا1383

5-کارشناس حقوقی بانک پارسیان 1383تا1386

6-عضو کمیسیون حقوق مدنی شورای عالی توسعه قضایی 1381تا 1382

7-مشاور قضایی فرماندهی  انتظامی  دژبان آجا 1381تا 1383

همکاری با مرکز مطالعات انرژی وزارت نفت -1383تا1384-8

د)سوابق مطبوعاتی :

1- مسوول صفحه حقوقی روزنامه ایران 1379تا 1382

2-عضو هیات تحریریه مجله تخصصی جهان انرژی-1383تا 1385

3-همکاری با مجلات صنعت بیمه ،تازه های جهان بیمه ،فصلنامه هستی ،فصلنامه حقوقی دادگستری ،ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات و...

4-عضو هیات تحریریه مجله اندیشه حقوقی -نشریه حقوقی دانشجویان  دانشگاه امام صادق (ع)

5- عضو هیات تحریریه گاهنامه چنته -نشریه ادبی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)

ه-کتب تالیفی :

1-دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت -انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی -تابستان 1383

2-گزیده آرای محاکم دادگستری-(مشتمل بر نمونه دادخواست،شکواییه، لایحه ،رای،چگونگی اجرا،.... -انتشارات بهنامی -1384

3-بایسته های مقدمه علم حقوق --نشر جنگل(جاودانه )-1386

4-سیر یکصد ساله صنعت نفت ایران-تحولات حقوقی و اقتصادی-نشر یزدا-1387

و)طرحها ی مطالعاتی :

1-مطالعه تطبیقی مبانی حقوقی بیمه مسوو لیت پزشک در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه 1381-

2-طرح بررسی تاثیر مقررات آیین دادرسی مدنی در میزان نا رضایتی مردم از قوه قضاییه -1382

3-طرح مکانیزاسیون قوه قضاییه -1383تا 1384

4-طرح محیط سیاسی و حقوقی صنعت نفت ایران -1383تا 1384

ن)مقالات تخصصی:

1-بیمه مسوولیت پزشک -فصلنامه صنعت بیمه -سال هفدهم -شماره30-پاییز 1381

2-پایان وقف -مجله حقوقی و قضایی دادگستری -شماره 41-زمستان 1381

3-ساختار حاکمیت در شاهنامه -فصلنامه هستی -دوره دوم -سال سوم -شماره 8 و 9 زمستان80و بهار 81

4-سیر قراردادهای نفتی ایران -فصلنامه جهان انرژی -سال اول -شماره های دوم و  سوم -خردادو تیر ماه 1383

5-مسوولیت حرفه ای پزشک -فصلنامه اندیشه صادق -شماره 6 و 7 سال دوم تابستان 1381

6-مالکیت معنوی در آیینه قوانین-ماهنامه معیار -اسفند ماه 1380

7-مبانی بیمه مسوولیت قراردادهای تجارت الکترونیک (ترجمه و تالیف )-ماهنامه تازه های جهان بیمه -شماره 62-مردادماه 82

8-ماهیت قراردادهای بیمه در حقوق ایران ،فرانسه و فقه امامیه -ماهنامه تازه های جهان بیمه -شماره 76-مهرماه 1383

9-مبانی بیمه مسوو لیت طراحان صفحات وب -(ترجمه و تالیف )-ماهنامه تازه های جهان بیمه -شماره 70-فروردین 82

10-وضعیت صکوک در بازار پول و سرمایه ایران-ماهنامه بورس-شماره73-خردادماه 87

 

ی)سایر مقالات :

1-مقالات حقوقی :

-شوراهای مردمی ،تجلیگاه مشارکت مردمی -نشریه اندیشه حقوقی -پاییز و زمستان 77-شماره دوم و سوم

-تحلیلی بر قانون جدید چک -(چک با قوانین نا رسا خطر آفرین می شود )-روزنامه ایران -سال ششم -شماره 1700  و 1710-1 و10/10/  1379

-مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2087-15/01/80

-محارب کیست ،محاربه چیست ؟روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1896-12/6/1380

-عیوب موجب فسخ نکاح ،نشریه اندیشه حقوقی -سال دوم -پاییز 78-شماره 4

-اطاله دادرسی نتیجه مستقیم حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عام -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1872-14/5/1380

- ارکان مسوولیت حقوقی پزشکان -روزنامه ایران -شماره های 1816و 1817

تاریخ10و 13 /3/1380

-رویکردی به حقوق مولفان و مصنفان -یک گام به سوی سازمان تجارت جهانی -سال هفتم -شماره 1869-10/5/1380

-قرار بازداشت موقت و تعارض با اصل برائت -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1890-5/6/1380

-حقوق و تکالیف آپارتمان نشینان -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1920-5/7/1380

-مصادیق قتل عمد بدون قصاص-روزنامه ایران -سال هفتم --3/8/1380شماره -1946

-خاستگاه قانون گریزی کجاست ؟روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1959-17/8/1380

-کودک در آیینه قانون -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1932-16/7/1380

-انتشار جریان دادرسی و موضع قانون -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2059-30/11/1380

-رویکردی به مبانی حقوق بشر در ایران( حقوق شهروند ایرانی از عهد باستان تا امروز ) روزنامه ایران -

سال هشتم -شماره 2322-16/9/1381

-زن در قانون اساسی ایران و..-روزنامه ایران -شماره 2362-سال هشتم

-پیامدهای حقوقی و کیفری تصادفات رانندگی -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2307-30/8/1381

-رویکردی به حقوق اینترنت -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2403-13/12/1381

-تجارت الکترونیک در بستر حقوق بین الملل -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2344-8/10/1381

-ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی -رویکردی به آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی -روزنامه ایران -سال نهم -شماره 2435-25/1/1382

-حق زندانی -روزنامه ایران -سال نهم -شماره 2516-19/4/1382

-حجیت امضای الکترونیکی -روزنامه ایران -سال نهم -شماره 2595-8/7/1382

-قراردادهای نفتی در ایران -سیاست روز -سال چهارم -شماره 915-24/4/1383

 

2- مقالات فرهنگی و ادبی :

--خراش روح در پای ستوتهایی که تخریب می شوند -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1764-22/12/1379

-چرایی مطالعه تاریخ -گاهنامه فرهنگی چنته -سال اول -شماره اول -خردادماه 78

-آیا مجوسان همان زردشتیان هستند ؟-نشریه چنته -سال اول -شماره دوم و سوم -پاییز 1378

-سلسله مقالات در باره تاریخ ایران باستان -نشریه چنته -سالهای اول و دوم

-زندگی در شعر سهراب -روزنامه ایران شماره ؟تاریخ؟

--ساختار حاکمیت در شاهنامه -فصلنامه هستی -دوره دوم -سال سوم -شماره 8 و 9 زمستان80و بهار 81

-رویکردی  دیگر به شاهنامه و اندیشه های فردوسی -روزنامه اطلاعات -شماره 24125-1386/11/18