درود بر همه اهورایان ایران زمین.25 اردی بهشت زاد روز فردوسی بزرگ خجسته باد. در فرصت پسین بیشتر خواهم نوشت.