چکیده پیشینه سید محمد زمان دریاباری

الف) سوابق تحصیلی

دیپلم :علوم تجربی -دبیرستان باهنر تهران 1373

   کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی :دانشگاه امام صادق (ع)با معدل هفده و دوازده صدم9/4/ 1381

ب)سوابق آموزشی :

1-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای پیشوا ی ورامین ،دماوند و تاکستان دروس حقوق دریایی ،حقوق بیمه،آیین دادرسی مدنی،حقوق بانکی ،ادله اثبات دعوی،حقوق مدنی از 1384تاکنون

2-تدریس در دانشگاه پیام نور واحد تهران -دروس حقوق بیمه -آیین دادرسی مدنی و..1386

3-برگزاری کارگاه آموزشی دفع مواد زاید و پسماندها -تهران 1383

4-برگزاری کارگاه آموزشی حقوق محیط زیست -کلارآباد -1384

5-ارایه سخنرا نی در همایش چشم انداز نفت در افق1404 -1385

6-ارایه سخنرانی در دانشگاه آزاد  واحد پیشوای ورامین( به دعوت دانشکده حقوق ) در خصوص مبانی حقوقی تشکلهای زیست محیطی 1385

 

ج)سوابق اجرایی :

1- مدیر موسسه مطالعاتی داداندیشان پاسارگاد از 1384

2-عضو هیات مدیره و مسوول کمیته حقوقی موسسه حامیان طبیعت پاک از 1381

3-عضو هیات مرکزی کمیته حقوقی شبکه سراسری تشکلهای زیست محیطی و توسعه پایدار 1383تا کنون 

4-کارشناس حقوقی شرکت راد سامانه 1382تا1383

5-کارشناس حقوقی بانک پارسیان 1383تا1386

6-عضو کمیسیون حقوق مدنی شورای عالی توسعه قضایی 1381تا 1382

7-مشاور قضایی فرماندهی  انتظامی  دژبان آجا 1381تا 1383

همکاری با مرکز مطالعات انرژی وزارت نفت -1383تا1384-8

د)سوابق مطبوعاتی :

1- مسوول صفحه حقوقی روزنامه ایران 1379تا 1382

2-عضو هیات تحریریه مجله تخصصی جهان انرژی-1383تا 1385

3-همکاری با مجلات صنعت بیمه ،تازه های جهان بیمه ،فصلنامه هستی ،فصلنامه حقوقی دادگستری ،ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات و...

4-عضو هیات تحریریه مجله اندیشه حقوقی -نشریه حقوقی دانشجویان  دانشگاه امام صادق (ع)

5- عضو هیات تحریریه گاهنامه چنته -نشریه ادبی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)

ه-کتب تالیفی :

1-دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت -انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی -تابستان 1383

2-گزیده آرای محاکم دادگستری-(مشتمل بر نمونه دادخواست،شکواییه، لایحه ،رای،چگونگی اجرا،.... -انتشارات بهنامی -1384

3-بایسته های مقدمه علم حقوق --نشر جنگل(جاودانه )-1386

4-سیر یکصد ساله صنعت نفت ایران-تحولات حقوقی و اقتصادی-نشر یزدا-1387

و)طرحها ی مطالعاتی :

1-مطالعه تطبیقی مبانی حقوقی بیمه مسوو لیت پزشک در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه 1381-

2-طرح بررسی تاثیر مقررات آیین دادرسی مدنی در میزان نا رضایتی مردم از قوه قضاییه -1382

3-طرح مکانیزاسیون قوه قضاییه -1383تا 1384

4-طرح محیط سیاسی و حقوقی صنعت نفت ایران -1383تا 1384

ن)مقالات تخصصی:

1-بیمه مسوولیت پزشک -فصلنامه صنعت بیمه -سال هفدهم -شماره30-پاییز 1381

2-پایان وقف -مجله حقوقی و قضایی دادگستری -شماره 41-زمستان 1381

3-ساختار حاکمیت در شاهنامه -فصلنامه هستی -دوره دوم -سال سوم -شماره 8 و 9 زمستان80و بهار 81

4-سیر قراردادهای نفتی ایران -فصلنامه جهان انرژی -سال اول -شماره های دوم و  سوم -خردادو تیر ماه 1383

5-مسوولیت حرفه ای پزشک -فصلنامه اندیشه صادق -شماره 6 و 7 سال دوم تابستان 1381

6-مالکیت معنوی در آیینه قوانین-ماهنامه معیار -اسفند ماه 1380

7-مبانی بیمه مسوولیت قراردادهای تجارت الکترونیک (ترجمه و تالیف )-ماهنامه تازه های جهان بیمه -شماره 62-مردادماه 82

8-ماهیت قراردادهای بیمه در حقوق ایران ،فرانسه و فقه امامیه -ماهنامه تازه های جهان بیمه -شماره 76-مهرماه 1383

9-مبانی بیمه مسوو لیت طراحان صفحات وب -(ترجمه و تالیف )-ماهنامه تازه های جهان بیمه -شماره 70-فروردین 82

10-وضعیت صکوک در بازار پول و سرمایه ایران-ماهنامه بورس-شماره73-خردادماه 87

 

ی)سایر مقالات :

1-مقالات حقوقی :

-شوراهای مردمی ،تجلیگاه مشارکت مردمی -نشریه اندیشه حقوقی -پاییز و زمستان 77-شماره دوم و سوم

-تحلیلی بر قانون جدید چک -(چک با قوانین نا رسا خطر آفرین می شود )-روزنامه ایران -سال ششم -شماره 1700  و 1710-1 و10/10/  1379

-مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2087-15/01/80

-محارب کیست ،محاربه چیست ؟روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1896-12/6/1380

-عیوب موجب فسخ نکاح ،نشریه اندیشه حقوقی -سال دوم -پاییز 78-شماره 4

-اطاله دادرسی نتیجه مستقیم حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عام -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1872-14/5/1380

- ارکان مسوولیت حقوقی پزشکان -روزنامه ایران -شماره های 1816و 1817

تاریخ10و 13 /3/1380

-رویکردی به حقوق مولفان و مصنفان -یک گام به سوی سازمان تجارت جهانی -سال هفتم -شماره 1869-10/5/1380

-قرار بازداشت موقت و تعارض با اصل برائت -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1890-5/6/1380

-حقوق و تکالیف آپارتمان نشینان -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1920-5/7/1380

-مصادیق قتل عمد بدون قصاص-روزنامه ایران -سال هفتم --3/8/1380شماره -1946

-خاستگاه قانون گریزی کجاست ؟روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1959-17/8/1380

-کودک در آیینه قانون -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1932-16/7/1380

-انتشار جریان دادرسی و موضع قانون -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2059-30/11/1380

-رویکردی به مبانی حقوق بشر در ایران( حقوق شهروند ایرانی از عهد باستان تا امروز ) روزنامه ایران -

سال هشتم -شماره 2322-16/9/1381

-زن در قانون اساسی ایران و..-روزنامه ایران -شماره 2362-سال هشتم

-پیامدهای حقوقی و کیفری تصادفات رانندگی -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2307-30/8/1381

-رویکردی به حقوق اینترنت -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2403-13/12/1381

-تجارت الکترونیک در بستر حقوق بین الملل -روزنامه ایران -سال هشتم -شماره 2344-8/10/1381

-ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی -رویکردی به آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی -روزنامه ایران -سال نهم -شماره 2435-25/1/1382

-حق زندانی -روزنامه ایران -سال نهم -شماره 2516-19/4/1382

-حجیت امضای الکترونیکی -روزنامه ایران -سال نهم -شماره 2595-8/7/1382

-قراردادهای نفتی در ایران -سیاست روز -سال چهارم -شماره 915-24/4/1383

 

2- مقالات فرهنگی و ادبی :

--خراش روح در پای ستوتهایی که تخریب می شوند -روزنامه ایران -سال هفتم -شماره 1764-22/12/1379

-چرایی مطالعه تاریخ -گاهنامه فرهنگی چنته -سال اول -شماره اول -خردادماه 78

-آیا مجوسان همان زردشتیان هستند ؟-نشریه چنته -سال اول -شماره دوم و سوم -پاییز 1378

-سلسله مقالات در باره تاریخ ایران باستان -نشریه چنته -سالهای اول و دوم

-زندگی در شعر سهراب -روزنامه ایران شماره ؟تاریخ؟

--ساختار حاکمیت در شاهنامه -فصلنامه هستی -دوره دوم -سال سوم -شماره 8 و 9 زمستان80و بهار 81

-رویکردی  دیگر به شاهنامه و اندیشه های فردوسی -روزنامه اطلاعات -شماره 24125-1386/11/18

 

/ 1 نظر / 106 بازدید
محمدرضا مطلبی نژاد

سلام جناب دریاباری دیشب تو برنامه افق زیارتتون کردم تا چهره تون رو دیدم سریع شناختمتون افتخار داشتم با حضرتعالی دبیرستان باهنر همکلاس بودم خواستم عرض ادبی کرده باشم